Декларация за поверителност

“Нимасистъмс” ЕООД

N 0001 / 01.09.2013 г.

Публичен адрес на Декларацията за поверителност: http://apps.nimasystems.com/privacy_policy
1. Общи Условия / Права и задължения на “Нимасистъмс” ЕООД

Ние поемаме отговорност да гарантираме неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите на нашите услуги (интернет, мобилни, компютърни или други потребители) чрез попълнени заявления за регистрация или чрез автоматизирано извличане на системна / потребителска информация при използването на наши софтуерни приложения / интернет сайтове.

Разкриването на лични данни на Потребителите от наша страна е възможно само в следните случаи:

 • Потребителят лично е изискал това - за конкретна страна, към която данните трябва да бъдат разкрити;
 • Потребителят е въвел личните данни в незащитена / публична част на наш интернет сайт / мобилно приложение;
 • Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

“Нимасистъмс” ЕООД си запазва правото да събира и предоставя статистическа информация за посещаемостта, на който и да е от своите интернет сайтове / мобилни приложения на външни рекламодатели / рекламни агенции / трети лица (чиято основната дейност е свързана с маркетинг / реклама), да изготвя статистики за собствени цели, както и за целите на Директен маркетинг.

Потребителят се съгласява, че “Нимасистъмс” ЕООД може да обработва и използва личните му данни за целите на Директен маркетинг при:

 • Инсталиране на наше софтуерно приложение на компютърна система / мобилно устройство - до премахването му от системата;
 • Попълването на регистрационна форма на наш интернет сайт / в наш мобилен софтуер.

Потребителят има право да изиска прекратяване на използването на личните му данни за целите на Директен маркетинг, като изпрати лично съобщение до “Нимасистъмс” ЕООД в писмен вид на официалния адрес по регистрация на компанията или на email: [email protected].

“Нимасистъмс” ЕООД си запазва правото да изпраща съобщения на Потребителя, свързани с предлаганите услуги или при разработването на допълнения / нови услуги - като това не се счита за Директен маркетинг.

2. Събирана информация

Ние събираме информация от Потребителите с цел - подобряване на услугите, които предлагаме, адаптиране на нашите софтуерни приложения / интернет сайтове към профила на Потребителите, както и за Директен маркетинг.

Събираната информация се получава от нас по следните два начина:

 • Информация, предоставена лично от Потребителя: при попълването на регистрационен формуляр, анкета, съобщение или друго - в който и да е от нашите интернет сайтове / мобилен софтуер;
 • Информация, получавана автоматично при използването на наши услуги от страна на Потребителите: възможно е да събираме информация за услугите, които Потребителите използват и начина, по-който те правят това - например, но неограничено до: посещение на който и да е от интернет сайтовете ни, разглеждане на рекламни пана / банери, взаимодействие с интернет / онлайн услуги, използване на инсталиран мобилен софтуер на устройство на Потребителите. Получаваната информация може да включва, но не е ограничена до:

  • Информация за устройството на Потребителя: например, но неограничено до: модел на хардуерно устройство, версия на операционна система, уникални идентификационни номера на устройство, данни за мобилна мрежа, телефонен номер, информация за софтуерни сривове, бази данни / други файлове, използвани от наш софтуер; настройки на софтуер / хардуер; тип език на браузър; дата и час на извършена заявка; “бисквитки” - които еднозначно могат да идентифицират дадено устройство / интернет браузър към Потребителя;
  • Мрежова информация: например, но неограничено до: IP адрес;
  • Информация за местоположението / Гео локация - при използването на наши услуги / продукти е възможно да събираме информация за местоположението на Потребителите - само и единствено след тяхното изрично съгласие при инсталация на наш софтуер / използването на наш интернет сайт. Получените данни включват LAT / LON координати, IP адрес на заявката и други данни, сподспомагащи за идентификацията на Потребителите чрез получените координати;
  • Уникални идентификатори на приложения: възможно е някои от нашите приложения да включват механизми / идентификационни номера за разпознаване уникално на конкретно инсталиран софтуер и обвързването му към Потребител - изпращани към нас при инсталация / деинсталация / автоматично обновяване на наше приложение;
  • Информация, записвана в локалното хранилище на интернет браузърите на Потребителите - бази данни и кеш данни в процеса на използването на наши продукти;
  • Информация, записвана в локалното хранилище на инсталирано наше приложение на мобилно / компютърно устройство от страна на Потребителя;
  • “Бисквитки” / персонални идентификатори / пикселни маркери: възможно е да записваме информация на компютърните системи на Потребителите чрез “бисквитки” и / или да използваме картинки, наречени “пикселни маркери” за извличането на данните / извличането на мрежова информация от компютърните системи на Потребителите.
3. Промени

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани от “Нимасистъмс” ЕООД по всяко време.

След всяка извършена промяна ние ще публикуваме последната версия на Условията на нашия интернет сайт на публичния адрес, посочен по-горе, както и ще уведомим Потребителите по E-Mail - ако това е възможно (имаме запис на E-Mail-а на Потребителя и той е валиден).

Потребителите могат да разгледат последната версия на Условията в използвано наше мобилно приложение в една от секциите: “За нас”, “За приложението” или секция “Декларация за поверителност” (в зависимост от това, коя от секциите съществува в мобилното приложение, като задължително съществува поне една).

Последна актуализация: 01 Септември 2013 г.