Общи условия при използването на софтуерно приложение “Съновник”

1. Общи разпоредби

С изтеглянето, инсталацията и използването на софтуерното приложение “Съновник” (латинско наименование: “Sanovnik”), накратко наричан по-долу - ПРОДУКТ, неговото използване и осъществяване на достъп до която и да е на предлаганите чрез него услуги, или при използването на която и да е част от неговото съдържание, или при достъпване на интернет сайта на приложението (www.spimise.com, накратко наричан по-долу - ИНТЕРНЕТ САЙТ), Вие (накратко наричан по-долу Потребител) приемате да се обвържете със следните документи, публикувани публично от и на интернет сайта на компанията собственик на софтуерния продукт - “Нимасистъмс” ЕООД (накратко наричан по-долу СОБСТВЕНИК):

Допълнително Вие приемате да се обвържете с изложените по-долу “Допълнителни Условия”.

ПРОДУКТ и ИНТЕРНЕТ САЙТ - заедно - ще бъдат наричани по-долу накратко ПРОДУКТИ.

Моля, прочетете внимателно всеки един от тези пет документа. Те заедно са обвързващо споразумение между вас и “Нимасистъмс” ЕООД относно използването на Продуктите от ваша страна.

Ако Вие не сте съгласен с Условията, по която и да е от изложените точки във всички документи, то трябва - по собствена воля - незабавно да деинсталирате / премахнете Продукта от вашите устройства, както и да преустановите достъпа си до Интернет Сайта на Собственика - като Собственикът не може и няма да може да бъде държан отговорен по какъвто и да е начин за вашите действия и / или последствията от тях.

1. Използване на продуктите

Потребителят може да: инсталира Продукта на своите компютърни / мобилни устройства; посещава Интернет сайта - само след приемането на всички описани по-горе Общи Условия. След първата инсталация на Продукта се приема, че Потребителят е напълно съгласен с, приема, и се ръководи по Общите Условия.

При закупуване на Продукта от магазините на Apple (APPLE AppStore), Google (GOOGLE Play Store), потребителят получава правото да го използва единствено за свои цели. Потребителят не може да получи правото на собственост над Продукта по-какъвто и да е начин.

Потребителят може или не може да се откаже от Продукта и / или може или не може да изиска възстановяване на заплатените суми от него за Продукта след неговото закупуване - напълно и в зависимост от Условията, наложени от Общите Условия на: Apple (ако Продуктът е закупен от APPLE AppStore) или Google (ако Продуктът е закупен от GOOGLE Play Store). Собственикът се ръководи от същите Общи Условия и не може, и няма да възстановява заплатени суми за Продукта към Потребителите по-никакъв друг начин.

Копирането на която и да е част от Продуктите - съдържание, концепция и идея, дизайн, сорс код, бази данни или други файлове / съдържание, дистрибутирано и предлагано чрез Продуктите, е изрично забранено.

Потребителите нямат право да преотстъпват, разпространяват отново, подлицензират, дават под наем, публикуват, прехвърлят, дават под лизинг или по-друг начин да предоставят на трети страни Продукта.

Потребителите нямат право да декомпилират, извършват обратно инженерство или по-друг начин да се опитват да достъпят изходния сорс код на Продуктите или тяхните части, както и нямат право да се опитват да разберат начина, по-който приложението получава/изпраща данни от/към компютърната мрежа/Интернет.

Потребителите приемат, че при използването на Продуктите носят пълна отговорност за своите собствени действия, както и за произтичащите от тях последствия.

Потребителите нямат право да използват Продуктите за: извършването на каквито и да е операции с противозаконни, заплашителни, подвеждащи, оклеветяващи или неприлични действия; да предоставят достъп до съдържание, което нарушава патенти, запазени марки, търговски тайни или авторско право; да се представят за други физически или юридически лица; да изпращат / публикуват съдържание, което уведомява други лица за одобрение / спонсорство / награди / новини / съобщения от страна на “Нимасистъмс” ЕООД; да разпространяват вируси / троянски коне / червеи или каквото и да е било съдържание с разрушителен характер.

2. Интернет свързаност / Комуникация на Продукт с Интернет сайт / Други услуги

Продуктът използва опционално компютърна мрежа, за да изпраща / получава данни от Интернет - чрез един от следните канали: Cellular / 3G / 4G / WiFi връзка или по-друг възможен начин.

Потребителят има право да прекъсне изпращането / получаването на данни от / към Продукта по начин по-който, и ако, неговото мобилно устроство позволява. Собственикът не се ангажира с модели на поддържани мобилни устройства.

Потребителят няма да може да получава последни обновления / обновления на съдържанието / статистика / друга информация и да използва пълноценно Продукта - ако същият не може да осъществи Интернет свързаност.

Продуктът изпраща анонимни статистически данни за ползваемостта си към Google (Google Analytics). Потребителите имат право и могат да изключат изпращането на нови статистики по всяко време - след всяка преинсталация на Продукта - от Настройките на Продукта.

Продуктът изпраща във фонов режим системна / статистическа / потребителска информация към Интернет сайта чрез защитена връзка. Собственикът не се ангажира със срок, в който тази информация се пази на Интернет сайта. Потребителите имат право и могат да изключат изпращането на тази информация по всяко време - след всяка преинсталация на Продукта - от Настройките на Продукта.

Потребителите имат право да изискат напълно премахване на тяхните лични данни, изпратени в процеса на работа на Продукта и съхранявани на Интернет сайта във всеки един момент чрез писмено изискване до Собственика.

Собственикът изрично уведомява Потребителите, че съхраняваната информация на Интернет сайта и / или лични данни на Потребителите не се предостъпват на трети лица за каквито и да е цели.

3. Съдържание / Собственост / Ограничения при използването на продуктите

Съдъжанието в продуктите (с изключение на съдържанието на модули: Значение на сънища / Търсене на значения на сънища / Списък сънища / Споделяне на значение на сън в социалните медии) - било то текст, изображения или друга дигитална медия, е със защитени авторски права. Използването на съдържанието от Потребителите за каквито и да е цели без изричното писмено съгласие от страна на Собственика е изрично забранено.

Собственикът не претендира за права / собственост при използването от страна на Потребителите на съдържанието от модули: Значение на сънища / Търсене на значения / Списък сънища.

Собственикът е организирал и представил съдържанието в Продуктите по начин, който той смята за най-добрия - но НЕ гарантира по никакъв начин за точността и коректността му.

Собственикът има право да променя използваните технологии, дизайн, концепция, услуги и съдържание на продуктите без предварително известяване на Потребителя.

Собственикът си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения / известия, свързани с промяна на използването на текущите услуги или при добавянето на нови такива.

Собственикът си запазва правото да изпраща на своите потребители рекламни съобщения през времето, през което Потребителят е инсталирал Продукта на мобилно устройство. Потребителите имат право да изискват прекъсване на изпращането на рекламни съобщения чрез изрично писмено изискване към Собственика. След получаване на заявката, Собственикът се съгласява да прекъсне изпращането на рекламни съобщения в рамките на 1 работна седмица (5 работни дни) - от момента на получаване на заявката от страна на Потребителя.

4. Отказ от отговорност за гаранции / Ограничение на отговорността при използването на продуктите

“Нимасистъмс” ЕООД НЕ ПРЕДОСТАВЯ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА И КОРЕКТНОСТТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО В ПРОДУКТИТЕ.

“Нимасистъмс” ЕООД НЕ ПОТВЪРЖДАВА И НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ В ПРОДУКТИТЕ, КОЕТО СЪДЪРЖА ВРЪЗКИ КЪМ ВЪНШНИ ПРЕПРАТКИ, НИТО ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, НАМИРАЩО СЕ НА ТЕЗИ ПРЕПРАТКИ.

“Нимасистъмс” ЕООД НЕ НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ, СЪЗДАДЕНО И ИЗПОЛЗВАНО ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - НИТО ЗА НЕГОВАТА ТОЧНОСТ И КОРЕКТНОСТ, НИТО ЗА НЕГОВАТА ЕВЕНТУАЛНА ЗАГУБА, НИТО ЗА НЕГОВОТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ЧРЕЗ ПРОДУКТА.

“Нимасистъмс” ЕООД НЕ НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ЗАГУБИ ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ - В СЛЕДСТВИЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ НА ПРОДУКТИТЕ - БИЛО ТО ПРЕКИ, НЕПРЕКИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЗАГУБИ / ВРЕДИ.

“Нимасистъмс” ЕООД ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО И ПРОДУКТИТЕ И НЕ НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ / ПОВРЕДИ ИЛИ ЗАГУБИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

5. Приложимо право

За всички неуредени въпроси в гореизложените три документа с Условия (Общи Условия, Декларация за поверителност, Допълнителни Условия на Продуктите), се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до Условията (Общи Условия, Декларация за поверителност, Допълнителни Условия на Продуктите), които страните не са успяли да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

6. Други

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани от Собственика по-всяко време без да е нужно Потребителите да бъдат изрично уведомявани.

Последна актуализация: 01 Септември 2013 г.